شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

تعاریف و مقدمات در کانه آرایی

کانه آرایی (Mineral Processing): ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از آن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش و ﻳﻚ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

کانی (Mineral): ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻤﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ اﺳـﺖ. مانند گالن (سولفید سرب: PbS)، اسفارلیت (سولفید روی: ZnS) و کاسیتریت (اکسید قلع: SnO2)
کانسار (Deposit): تمرکز کافی کانیها در معادن به طوریکه شرایط برای استخراج آنها مناسب باشد.
کانه (Ore): کانساری است که استخراج و استفاده از آن توجیه اقتصادی دارد که به آن ماده معدنی نیز می گویند.
گانگ (Gangue): سنگ ها و یا مواد اضافی و ناخواسته کانه که به آن باطله (waste) هم گفته می شود.
عیار (Grade): درصد فلز با ارزش در کانه یا همان ماده معدنی را عیار می نامند.

تقسیم بندی مواد معدنی بر اساس خواص:

تقسیم بندی مواد معدنی در مهندسی فرآوری:

مهم ترین روش های فیزیکی پر عیار کردن:


منبع: کانه آرایی دکتر بنیسی

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ