شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

فرم اطلاعات مرتبط با پروژه

نوع شخصیت:
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
پست الکترونیک:
آدرس:
عنوان پروژه:
نوع پروژه:
محدودیت ها: از نظر منابع، شرایط خاص و زمان انجام پروژه
اطلاعات پروژه: اهداف نهایی پروژه، کیفیت مورد انتظار، آزمایش های انجام شده
ضمیمه کردن فایل:
حروف امنیتی:
تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان