شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

مدیریت پیمان

بسیاری از شرکت ها با هدف سپردن فعالیت های اجرایی خود به افراد با تجربه و پیاده سازی ساختار صحیح، به مدیریت پیمان (Management Contract) روی می آورند. مدیریت پیمان در پروژه های معدنی یکی از پررنگ ترین توانایی های تیم دانش پراتیک است. در این روش، کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه، بهره برداری و یا هر دو را جهت استفاده از تجربه متخصصان، جلوگیری از هزینه های اضافی صحیح و خطا و کاهش دشواری های مربوط به آن، به یک تیم حرفه ای می سپارد.

مزیت اصلی مدیریت پیمان، آموزش نیروهای کارفرما و عدم پرداخت بالاسری های هنگفت اجرای پروژه است. تیم دانش پراتیک با توجه به تجربه خود آماده عقد قرارداد مدیریت پیمان در اجرای پروژه های معدنی، مدیریت پیمان در بهره برداری، و مدیریت پیمان در نگهداری و تعمیرات کارخانجات و پلنت های سنگ شکنی و فرآوری است.

management-contract-daperco.com.jpg

در پروژه های مدیریت پیمان، حدود اختیارات و زمینه کاری بر اساس نیاز کارفرما متفاوت است و می تواند از مذاکرات خرید و تامین تجهیزات تا فروش محصول را پوشش دهد. در چنین قرارداد هایی کاملا مشخص می شود امکاناتی که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد چیست، در مرحله اجرا چه اقداماتی را باید انجام دهد و در زمان تحویل، عملکردش بر چه اساسی سنجیده خواهد شد. در این روش، مدیر پیمان به عنوان عضوی از تیم کارفرما، وظیفه استعلام و آماده سازی گزارشات با هدف کمک در تصمیم گیری را برای کارفرما دارد و او به عنوان طرف قرارداد با تامین کنندگان و سایر مشاوران در انتخاب مختار خواهد بود. صورت وضعیت ها و هزینه ها در مدیریت پیمان به صورت مستقیم و بدون بالاسری به تامین کننده، مشاور و یا پیمانکار جز پرداخت می شود و در عین حال کنترل پروژه و مدیریت تعدد، ارتباط و هماهنگی با آنها در پیشرفت کار تماما به عهده مدیر پیمان خواهد بود.
برای مدیریت پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اجرای پروژه های کارخانجات فرآوری و معدنی، دانش پراتیک از ابتدا در کنار شماست و با استفاده از تجربه و توانایی های خود می تواند شما را در دستیابی به هدف مطلوب با در نظر گرفتن  شرایط اقتصادی سرمایه گذار همراهی نماید. تیم داپر به کار خود عشق می ورزد و با خود عهد کرده است که خود را از کارفرما جدا ندیده و منفعت را بر کیفیت ارجح نداند.

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ