شرکت دانش پراتیک-ایده هایی برای بی نظیر بودن
Daper co Vs Chalenges

ماشین آلات حفر کانال به صورت پیوسته

حفاری کانال، یکی از قسمت های مهم اجرای پروژه ها و طرح های زیر ساختی انتقال آب، زه کشی، انتقال نفت و گاز و پروژه های مخابراتی است. حفاری کانال در بسیاری از پروژه های کشاورزی و باغبانی نیز کاربرد دارد. یکی از مرسوم ترین روش ها در اجرای این بخش از پروژه ها، استفاده از ترنچر (Trencher) به عنوان تجهیز حفاری کانال به صورت پیوسته است.

سرعت بالای این تجهیز در حفر کانال موجب شده است که استفاده و تمایل مجریان به این دستگاه، روز به روز افزایش یابد. دستگاه ترانشه زن پیوسته، برای بسیاری از پیمانکاران و مجریان ناشناخته است و موجب شده است آنها از بیل های مکانیکی جهت حفر کانال بهره ببرند. البته در پروژه های کوچک، ممکن است تامین این تجهیز، توجیه اقتصادی نداشته باشد. برای نشان دادن قابلیت این تجهیز در افزایش سرعت کار، کافی است به این مورد اشاره شود که در پروژه های زه کشی، طول بهینه حفاری کانال برای بیل های مکانیکی بین 300 تا 400 متر در 12 ساعت کاری است، اما ترنچرها در زمان مشابه می توانند نزدیک به 1000 تا 1200 متر کانال را با همان مشخصات ترانشه، حفاری نمایند.

Chain-Chainsaw-Trencher-Tesmec-Design-daperco.com.JPG

آشنایی با نیاز پیمانکاران و مجریان پروژه های زیر ساختی کشور و همچنین بررسی نیاز باغداران و کشاورزان زمینه ساز ورود تیم دانش پراتیک به طراحی و ساخت ترنچرهای خودکششی زنجیری (Chainsaw Trencher) و ترنچر های خودکششی راک ویل (Rocksaw Trencher) گردید. در فرآیند ساخت این ماشین ها، طراحی استراکچر، طراحی سیستم هیدرولیک، طراحی سیستم های انتقال قدرت، طراحی بوم حفاری و سایر قسمت های دستگاه، بر اساس مشخصات پروژه و اطلاعات دریافتی از کارفرما (شامل جنس و ترکیب خاک، عرض و عمق کانال، محل استفاده از دستگاه، الزامات مربوط به شیب کف کانال، نوع کاربری مورد نظر و ...) مورد بازبینی قرار گرفته و یا مجددا صورت می پذیرد. پس از آن بر اساس طرح نهایی شده، عمیات ساخت آغاز می شود و بر اساس برنامه زمان بندی، گزارش پیشرفت پروژه به کارفرما ارائه خواهد گردید.

Rock-Wheel-Rocksaw-Trencher-Tesmec-Design-daperco.com.JPG

در تیم مهندسی داپر، توانایی طراحی و ساخت دستگاههای حفر کانال با عرض 8 الی 30 سانتی متر و عمق حداکثر 140 سانتی متر برای ترنچرهای راک ویل؛ و با عرض 25 الی 120 سانتیمتر و عمق حداکثر 480 سانتیمتر در ترنچرهای زنجیری، وجود دارد. ترنچر ها بر اساس داده های کارفرما و به تناسب کاربری مورد نظر برای انجام پروژه های داخل شهری و بین شهری، و همچنین انجام پروژه های مرتبط با کشاورزی و باغبانی، طراحی و ساخته خواهد شد.

برای تامین ترانشه زن های پیوسته، دانش پراتیک از ابتدا در کنار شماست و با استفاده از تجربه و توانایی های خود می تواند شما را در دستیابی به نتیجه رضایت بخش و بهینه با در نظر گرفتن  شرایط اقتصادی سرمایه گذار همراهی نماید. تیم داپر به کار خود عشق می ورزد و با خود عهد کرده است که خود را از کارفرما جدا ندیده و منفعت را بر کیفیت ارجح نداند.

تماس با ما و ثبت سفارش
بررسی اولیه پروژه توسط متخصصان
مشاوره، بررسی دیدگاه ها،امکان پذیری، منابع و محدودیت ها
رسیدن به درک مشترک و عقد قرارداد
ارائه برنامه زمان بندی انجام پروژه
انجام پروژه مطابق برنامه ارائه شده
تحویل پروژه و پایان
صفحه مناسب چاپ